نوترافیتو پلاس Nutrafito Plus

nutrafito poultry

 Nutrafito Plus نوترافیتو پلاس

یوکا یک گیاه کویری است که در کالیفرنیا، مکزیک رشد می کند. این گیاه 4.5 متر ارتفاع دارد و به عنوان خنجر اسپانیایی نیز شناخته می شود. بیشترین تولید این گیاه در شمال شرقی مکزیک انجام می شود. از ساقه و ریشه این گیاه برای تولید پودر عصاره یوکا استفاده می شود. مهمترین ترکیب این عصاره برای استفاده در تغذیه دام، ساپونین استروئیدی می باشد. طبق نظریه ونگ و همکاران، ساپونین های استروئیدی باعث تخریب دیواره سلولی و نفوذ به غشای سلولی برخی باکتری های سلولایتیک و آمیلولایتیک می شود، در نتیجه شمار آنها کاهش می یابد. طبق نظریه وینا و همکاران عصاره خام یوکا حاوی 44 گرم در کیلوگرم ساپونین استروئیدی است و دومین گلیکوزید در گیاه می باشد که با قند باند شده و دارای ترکیبات مختلفی از سارساپونین با اثرات آنتی میکروبیال در دستگاه گوارش می باشد.

دانلود کاتالوگ

بازگشت