بازدید مدیر فروش شرکت puli sistem

بازدید مدیر فروش پولی سیستم آقای جکومو کاستلانی جهت شرکت در نمایشگاه دام و طیور تهران و نصب دستگاه درتاریخ ۷-۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۵

بازدید مدیر عامل شرکت AWP

بازدید مدیر عامل و مسئول فنی شرکت ای دبلیو پی آقایان  پائولو کریستوفوری ومیکله ماریانی جهت برگزاری سمینار و بازدید از شرکت در تاریخ ۲۲-۱۹ تیرماه سال ۱۳۹۵

بازدید مدیر فروش شرکت تکنوزو

مدیر فروش شرکت تکنوزو خانم روبرتابنزتو جهت بازدید از شرکت در تاریخ ۱۳-۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۵ به ایران-اصفهان سفر کردند.

بازدید نماینده شرکت Rota Guido از شرکت فرزانگان

نماینده شرکت ایتالیایی Rota Guido آقای استفانو دگلیسپوستی جهت بازدید از شرکت فرزانگان و مشتری های گرانقدر این شرکت در تاریخ ۱۰-۷ تیرماه سال ۹۲ به ایران-اصفهان سفر نمود.