اثر عصاره گیاه یوکا و کویلیجا بر جوجه های گوشتی 

اثر عصاره گیاه یوکا و کویلیجا بر جوجه های گوشتی
چهارشنبه, ۱۱ اُكتبر ۲۰۱۷–
 اثر عصاره گیاه یوکا و درخت صابونی (NUTRAFITO PLUS) بر سطح آمونیاک بستر و مرگ و میر جوجه های گوشتی در گله تجاری

خلاصه:

این آزمایش در سال ۲۰۰۸ در یک گله تجاری در شیلی روی ۶۰۰۰ قطعه جوجه گوشتی در یک گله تجاری انجام شد. هدف این آزمایش ارزیابی اثر عصاره های طبیعی گیاهان یوکا و درخت صابونی که با نام تجاری Nutrafito Plus در یک تیمار و در تیمار دیگر این محصول همراه با باسیتراسین، بر میزان آمونیاک دفع شده روی بستر و همچینین مرگ و میر استفاده شد. این محصول به جیره گله تجاری جوجه گوشتی استفاده شد. سطح آمونیاک موجود در فضا با استفاده از سنسورهای الکتروشیمیایی در هفته یکبار ارزیابی شد. این سنسورها توانایی تشخیص ۰ تا ۳۰۰ ppm آمونیاک موجود در فضا را دارند. و به هر ۱ ppm مواد حساسیت نشان می دهند. جوجه ها از سن ۸ تا ۴۲ روزگی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد، Nutrafito Plus دارای اثر مثبت بر کنترل آمونیاک سالن بود. بعلاوه جایگزین طبیعی آنتی بیوتیک های محرک رشد شد.

مقدمه:

میزان زیاد آمونیاک محیط به طور معمول با اثر بر سلامتی بخصوص شرایط تنفس و تهویه باعث ایجاد مشکلاتی برای رشد و تولید طیور می شود. میزان آمونیاک با روش های مختلف کاهش می یابد، به عنوان مثال، راهکارهای تغذیه ای، کنترل بستر و همچنین روشهای پرورش. راهکارهای مورد استفاده برای رفاه پرنده با تکیه بر میزان تولید و سطح مجاز آمونیاک در سالن پرورش توصیه می شود. که این مجاز بین ۱۰ تا ۲۵ ppmمی باشد (UEP، ۲۰۰۶). مطالعات نشان داده میزان آمونیاک موجود در سالن پرورش مرغان تخمگذار یا جوجه های گوشتی در صورتیکه بیشتر از ۲۵ ppm باشد آزار دهنده است (کریستینسن و همکاران، ۲۰۰۰).

مطالعات نشان داده میزان ۱۰۰ تا ۲۵۰ ppm از عصاره یوکا و درخت صابونی باعث کنترل غلظت آمونیاک و بهبود شرایط تهویه در جایگاههای پرورش طیور، خوک و خرگوش می شود. عصاره هر دو گیاه یوکا و درخت صابونی حاوی ترکیبات ساپونین و پلی فنول هستند که فعالیت های بیولوژیکی آنها باعث بهبود جذب و باند کردن آمونیاک شده، و همچنین جزء محرک های ایمنی و ضد التهاب محسوب می شود. ارزیابی های عصاره درخت صابونی و یوکا نشان داد این دو ماده (به طور کلی Nutrafito-Plus) می توانند به عنوان جایگزین انتی بیوتیک، باسیتراسین و محرک های رشد شود و همچنین سطح آمونیاک را کاهش دهد.

مواد و روشها:   

این آزمایش در منطقه متروپولیتانا در شیلی با ۴۸۰۰ قطعه جوجه گوشتی یک روزه نژاد کاب انجام گرفت. پرنده ها به طور تصادفی بین قفس ها توزیع شدند به طوریکه هر متر مربع قفس برای ۱۳ قطعه پرنده در نظر گرفته شد. تیمارها به این صورت بود: جیره پایه (گروه شاهد)، جیره پایه به علاوه BMD (باسیتراسین)، جیره پایه به علاوه ۱۰۰ گرم/ تن Nutrafito Plus ، و جیره پایه به علاوه ۱۵۰ گرم/ تن Nutrafito Plus.

سه جیره برای دوره های آغازین (سن ۸-۲۰ روزگی)، رشد (سن ۲۱-۳۵ روزگی) و پایانی (سن ۳۵-۴۲ روزگی) به طور اختصاصی برای هر یک از تیمارها فرموله شد. فرم خوراک ها به صورت پلت بود. تا سن ۷ روزگی جوجه ها از پیش دان تجاری آماده استفاده می کردند و هیچ افزودنی دریافت نمی کردند. مرگ و میر جوجه ها دو بار در روز کنترل می شد. سطح آمونیاک وجود در محیط پرورش یکبار در هفته توسط دستگاه Drager Miniwarn اندازه گیری می شد. این دستگاه دارای سنسورهایی است که به ۱ ppm آمونیاک حساسیت نشان می دهد و بین ۰ تا ۳۰۰ ppm را اندازه گیری می کند.

نتایج بدست امده از تحقیق، توسط جدول ANOVA آنالیز شد و سطح معنی در سطح ۱ و ۵ درصد بررسی شد.

خلاصه طرح آزمایشی

نتایج:

سطح آمونیاک:

نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد Nutrafito Plus و تیمار دریافت کننده باسیتراسین نسبت به گروه کنترل باعث کاهش میزان آمونیاک محیط پرورش شده است. شکل زیر نشان دهنده سطح آمونیاک نزدیک به طیور بررسی شده به مدت ۴۰ دقیقه مداوم، در سن ۴۲ روزگی، در تیمار کنترل است که میانگین آن ۲۳ ppm می باشد.

اثر Nutrafito Plus بر سطح آمونیاک محیط پرورش جوجه های گوشتی گروه کنترل در ۴۲ روزگی

 

مقایسه اثر تیمارها بر سطح آمونیاک محیط پرورش در شکل زیر نشان داده شده است. مقایسه میانگین سطح آمونیاک نشان داد که Nutrafito Plus  و باسیتراسین نسبت به گروه کنترل باعث کاهش سطح آمونیاک به طور معنی دار در سطح ۱ درصد می شود.

اثر Nutrafito Plus بر سطح آمونیاک محیط پرورش جوجه های گوشتی

 

جدول زیر نشان دهنده اثر تیمارهای مختلف بر میانگین سطح آمونیاک در جوجه های گوشتی است. که در گروه شاهد میانگین سطح آمونیاک به طور معنی دار بیشترین مقدار است.

تیمارها میانگین سطح آمونیاک گروهای مشابه گروه های متفاوت
نوترافیتو پلاس ۱۰۰ ppm ۱۷۵/۱۲ *  

 

باسیتراسین ۸۲۵/۱۲ *  

 

باسیتراسین+ نوترافیتو پلاس ۱۰۰ ppm ۲۲۵/۱۴ *  

 

گروه شاهد ۰۵/۲۱  

 

*

 

مرگ و میر:

نتایج تحقیقات نشان داد اضافه کردن Nutrafito Plus و باسیتراسین به جیره باعث کاهش معنی دار در سطح ۱ درصد مرگ و میر در گله می شود. شکلهای زیر نشان دهنده درصد مرگ و میر و میزان افت مرگ و میر در گله با استفاه از Nutrafito Plus را نشان می دهد.

اثر Nutrafito Plus بر درصد مرگ و میر جوجه های گوشتی

 

اثر Nutrafito Plus بر درصد افت مرگ و میر جوجه های گوشتی

 

بحث:

کاهش تهویه بخصوص در زمستان می تواند منجر به تجمع نامطلوب غلظت زیادی از گاز آمونیاک در سالن پرورش شود. بعلاوه در معرض آمونیاک قرار گرفتن پرنده ها، در فصول گرم یا هنگام استفاده از وسایلی مانند هیتر، باعث تغییرات در ساختار ریه و مکانیسم دفاعی سیستم تنفسی بخصوص فضای مرده می شود (اویتوند و همکاران، ۱۹۷۸) که نقش مهمی در توانایی کنترل دمای بدن در محیط های با درجه حرارت بالا با سیستم تنفسی  دارد (شلمو، ۲۰۰۴). طبق میزان مجاز آمونیاک سالن پرورش جوجه ها باید کمتر از ۱۰ ppm باشد و نباید بیشتر ۲۵ ppm شود. نتایج زیاد و مختلفی از اثر آمونیاک اتمسفر بر پرنده هاگزارش شده است؛ مانند کاهش عملکرد و افت سلامت در جوجه های گوشتی (کارلوس و همکاران، ۱۹۶۶، مایل و همکاران، ۲۰۰۶)، کاهش تولید تخم مرغ (کارلوس و همکاران، ۱۹۶۶ و کوتریل و همکاران، ۱۹۵۴)، آسیب سیستم تنفسی (ناگاراجا و همکاران، ۱۹۸۳ و ۱۹۶۴)، افزایش شیوع  عامل ساکولیت (اویتوند و همکاران، ۱۹۷۸)، التهاب قرنیه (فادال و همکاران، ۱۹۵۰) و شیوع مایکوپلاسما گالیسپتیکوم (ساتو و همکاران، ۱۹۷۳). سازمان محیط زیست امریکا تخمین زده است ۶۴ درصد آمونیاک موجود در اتمسفر ناشی از دام و طیور است.

در این آزمایش مشخص شد افزودن Nutrafito Plus و باسیتراسین در خوراک، میزان آمونیاک محیط پرورش طیور را به طور معنی دار در سطح ۱ درصد کاهش داد. یکی از جالب توجه ترین نتایج آزمایش این بود که در سن ۴۲ روزگی، کاهش سطح آمونیاک با کاهش نرخ مرگ و میر همراه بود (معنی درای در سطح ۵ درصد). این نتایج احتمالاً به علت افزایش کیفیت هوای تنفسی به وسیله باند کردن آمونیاک محیط بوده، که باعث بهبود دریافت خوراک بخصوص جذب پروتئین و فعالیت سیستم ایمنی شده است.

اگرچه عصاره گیاهان یوکا و درخت صابونی از قدیم به عنوان منبع ساپونین استفاده می شدند اما به دلیل دیگر ترکیبات فیتوکمیکال، شامل الیگوساکارید و پلی فنول اهمیت بیشتری پیدا کرده اند (اولسزک و همکاران، ۲۰۰۱).  این ترکیبات با خواص مفیدی که دارند به عنوان افزودنی غذایی استفاده می شوند. پلی فنول های موجود در یوکا و درخت صابونی با آمونیاک و هیدروژن سولفید باند می شوند. ساپونین موجود در هر دوی این گیاهان با کلسترول نیز توامایی باند شدن دارد. غشای سلولی حیوانات و بعضی جمعیت های میکروبی حاوی کلسترول است. ترکیب ساپونین و کلسترول غشا می تواند ساختار و عملکرد غشا را تغییر دهد که آنتی پروتوزوآ هستند (مک الیستر و همکاران، ۲۰۱۱). درخت صابونی به منظور کنترل نماتد در محصولات کشا.رزی نیز استفاده می شود، که به دلیل خاصیت باند کنندگی کلسترول می باشد.

آنتی بیوتیک های محرک رشد حیوانات و ترکیبات کاهش دهنده سطح آمونیاک محیط با اثر بر جمعیت باکتریهای روده، از کلنیزه شده پاتوژن ها در دستگاه گوارش جلوگیری می کند. عصاره هر دو گیاه درخت صابونی و یوکا حاوی ساپونین و پلی فنول بوده و فعالیت های بیولوژیکی آنها شامل رشد جمعیت های مفید باکتریایی در دستگاه گوارش، بهبود جذب غذا، باند کردن آمونیاک، تحریک کننده سیستم ایمنی، ضد سرطان، ضد التهاب، ضد ویروس و ضد قارچ، می باشد. بعلاوه ساپونین به عنوان ادجوانت پایه، حتی در دوزهای کم، توانایی بی نظیری برای تحریک رشد سلولی سلولهای سیستم ایمنی دارد و باعث افزایش تولید آنتی بادی می شود (اودا و همکاران، ۲۰۰۰).

در صنعت طیور نگرانی در مورد آمونیاک و محرک های رشد شمال مشکلاتی از قبیل سلامتی حیوانات، رفاه، آثار محیط زیستی و عملکرد تولیدی موجود زنده می باشد. عصاره یوکا و درخت صابونی به عنوان جایگزین های طبیعی می توانند مواد مغذی در بستر را بدون افزایش آمونیاک حفظ کنند، همچنین به حل مسائل زیست محیطی در صنعت طیور کمک کنند.

نتیجه گیری:

·        Nutrafito Plus به طور معنی دار در سطح ۱ درصد، میزان آمونیاک بستر را کاهش می دهد.

·        Nutrafito Plus باعث کاهش معنی دار (در سطح ۵ درصد) مرگ و میر پرنده ها می شود.

·        Nutrafito Plus به طور کامل جایگزین طبیعی محرک های رشد آنتی بیوتیکی بوده و باعث کنترل گاز آمونیاک سالن شده که به مسائل زیست زیست محیطی کمک شایان توجهی می کند.

·        Nutrafito Plus کنترل کننده اثرات منفی گاز آمونیاک بر سلامتی، عملکرد و ایمنی طیور می باشد.